Có Tham khảo


Cờ Tham khảo Danh Từ hình thức

 • biểu ngữ, tiêu chuẩn, thiếu úy pennant, streamer, màu sắc, gonfalon, oriflamme, bunting, guidon, banderol.
 • di tích artifact, hóa thạch, thời cổ đại, kỷ niệm, bảo tàng mảnh.
 • quy định.
 • sở hữu trí tuệ.

Cổ Tham khảo Tính Từ hình thức

 • cổ đại.
 • cổ, lỗi thời, ngày, passé, quá cũ, lạc hậu, cũ olden, old hat.
 • cũ, old-fashioned passé, cái cổ, antediluvian, ngày, lỗi thời, outmoded, démodé, cổ, outworn, shopworn, cũ mũ.
 • tốt nhất, cao nhất cao cấp, tối cao, vượt, peerless, vô song, ưu việt, tối quan trọng, chính, tráng lệ, tối đa, trên cùng, topnotch, đa.

Có Tham khảo Động Từ hình thức

 • có, sở hữu, tổ chức, có được, nhận được, bao gồm, chứa, hiển thị, biểu hiện.
 • sở hữu, có, tổ chức, thưởng thức, có được, giữ, duy trì, thừa kế, nhận được, nắm bắt, bám.
 • tín hiệu, làn sóng chào, nhúng, semaphore.
 • trải qua đau khổ, kinh nghiệm, cảm thấy, thưởng thức, chịu đựng, duy trì.
Có Liên kết từ đồng nghĩa: tiêu chuẩn, màu sắc, thời cổ đại, kỷ niệm, quy định, sở hữu trí tuệ, cổ đại, cổ, lỗi thời, ngày, passé, , antediluvian, ngày, lỗi thời, outmoded, cổ, outworn, shopworn, tốt nhất, tối cao, vượt, peerless, vô song, ưu việt, chính, tối đa, topnotch, đa, , sở hữu, tổ chức, có được, nhận được, bao gồm, chứa, hiển thị, biểu hiện, sở hữu, , tổ chức, thưởng thức, có được, giữ, duy trì, thừa kế, nhận được, nắm bắt, bám, tín hiệu, nhúng, kinh nghiệm, cảm thấy, thưởng thức, chịu đựng, duy trì,

Có Trái nghĩa