Cấp Tham khảo


Cặp Tham khảo Danh Từ hình thức

 • cặp vợ chồng, hai, mates, twosome, tăng gấp đôi, bản sao, anh em sinh đôi, đối tác, đôi, dyad, thiết lập, đơn vị, đội.
 • chiều cao độ cao, độ cao, tầng lớp, giai đoạn.
 • máy bay, bằng phẳng, ngang, đồng bằng.
 • quà tặng, giải thưởng, phụ cấp, ân, thừa kế, tài trợ, subvention.
 • thuộc, người đàn ông trên đường phố, john doe, nhưng ngày đàn ông vô sản, nông dân.
 • vị trí xếp hạng, đứng, trạng thái, percentile.

Cấp Tham khảo Tính Từ hình thức

 • bằng phẳng, thậm chí, ngang, máy bay, mịn, đồng phục, xả.
 • bằng, coequal, dính, phù hợp, như, tương tự, tính chất giống nhau.
 • bình tĩnh, hợp lý, cân bằng tốt, không thay đổi, ổn định, self-possessed, ngay cả.
 • phù hợp tương đương, so sánh, tương ứng, cân bằng, liên kết.
 • tục tĩu, thô, thấp, lowborn thô, có nghĩa là, cơ sở, phổ biến, nhiệm, obscure, khiêm tốn, ignoble.

Cặp Tham khảo Động Từ hình thức

 • cặp vợ chồng, mate, phù hợp với, đội, ách, khung, bóng đá quốc gia, liên kết, liên minh, hợp nhất, đoàn kết, kết hợp, kết hôn, thứ tư.
 • chuyển dower, thừa kế, truyền tải, chỉ định, để lại, chnd.
 • cung cấp cho giải thưởng, trình bày, phù hợp, trao, ban, tặng, truyền đạt.
 • cung cấp, phục vụ, bán, thương mại, trang bị, trang phục, phù hợp, đối phó, bán lẻ.
 • san bằng đập xuống, phá hủy, sụp đổ, tháo rời.
 • thừa nhận, cho phép thừa nhận, năng suất, tham gia, đồng ý.
Cấp Liên kết từ đồng nghĩa: cặp vợ chồng, hai, bản sao, đối tác, đôi, thiết lập, đơn vị, đội, độ cao, tầng lớp, giai đoạn, máy bay, ngang, đồng bằng, quà tặng, giải thưởng, ân, thừa kế, tài trợ, thuộc, nông dân, đứng, trạng thái, thậm chí, ngang, máy bay, mịn, đồng phục, xả, bằng, dính, phù hợp, như, tương tự, tính chất giống nhau, bình tĩnh, hợp lý, không thay đổi, ổn định, so sánh, tương ứng, cân bằng, liên kết, tục tĩu, thô, thấp, có nghĩa là, cơ sở, phổ biến, nhiệm, khiêm tốn, ignoble, cặp vợ chồng, mate, phù hợp với, đội, ách, khung, liên kết, liên minh, hợp nhất, đoàn kết, kết hợp, kết hôn, thứ tư, thừa kế, truyền tải, chỉ định, để lại, chnd, trình bày, phù hợp, ban, tặng, cung cấp, phục vụ, bán, thương mại, trang phục, phù hợp, đối phó, bán lẻ, phá hủy, sụp đổ, tháo rời, thừa nhận, năng suất, tham gia, đồng ý,

Cấp Trái nghĩa