Cắm Tham khảo


Cấm Tham khảo Danh Từ hình thức

 • ban thông, lệnh cấm vận, disallowance, quyền phủ quyết, chỉ, le để bác đơn, injunction, điều cấm kỵ, debarment, ở, outlawing.
 • nâng cao nhận thức trực giác, perceptiveness, sự nhạy bén, cái nhìn sâu sắc, phân biệt đối xử, hương vị, món ăn, cảm, cảm giác, sắc thái, sự đánh giá cao, sự cam động, vibes.
 • sensitiveness, nhạy cảm, đáp ứng, phản ứng, reflexivity, sentience, ảnh hưởng đến, quá mẫn cảm, dị ứng, khó chịu.
 • stopper, cork, stopple, bung, nắp, cap, toà, đóng cửa.
 • tăng, quảng cáo, công khai, blurb, tích tụ, thổi phồng.
 • trở ngại, khó khăn, công tác phòng chống, hạn chế, khối, kiểm tra, khiển, hàng rào, forbiddance, loại trừ, phủ định.

Câm Tham khảo Tính Từ hình thức

 • im lặng, tuy nhiên, tắt, mẹ, không nói nên lời, không lời kêu, stoic, một.
 • stupid, slowwitted, doltish, ngu si đần độn, featherbrained, ngu si, vô tri, vô trách nhiệm, suy nghi.
 • đáng sợ, khó chịu, thấm, đáng báo động disagreeable, đe dọa, horrifying, ghê tởm, rùng, nham hiểm, nghiệt ngã, đá, đóng băng.

Cấm Tham khảo Động Từ hình thức

 • cấm, ban ra lịnh, liên, phủ quyết, proscribe, debar, loại trừ, thanh, không cho phép, cấm kỵ, đóng, ngăn chặn, ngoài vòng pháp luật.
 • kiên trì, vẫn tồn tại, xay, plod toil, drudge, peg đi, thực hiện, dính nó.
 • thúc đẩy, quảng bá, quảng cáo, công bố công khai, phun, ballyhoo, đẩy, khen ngợi, biện hộ.
 • trò chuyện.
 • đóng, con dấu, occlude ngăn chặn, stopper, stopple, chặn, cork, nắp.
Cắm Liên kết từ đồng nghĩa: lệnh cấm vận, disallowance, quyền phủ quyết, chỉ, injunction, điều cấm kỵ, , perceptiveness, sự nhạy bén, cái nhìn sâu sắc, phân biệt đối xử, hương vị, món ăn, cảm, cảm giác, sự đánh giá cao, nhạy cảm, đáp ứng, phản ứng, ảnh hưởng đến, dị ứng, khó chịu, stopper, cork, stopple, bung, nắp, cap, toà, tăng, quảng cáo, công khai, trở ngại, khó khăn, hạn chế, khối, kiểm tra, hàng rào, loại trừ, phủ định, im lặng, tuy nhiên, tắt, mẹ, stoic, một, ngu si đần độn, vô tri, suy nghi, đáng sợ, khó chịu, thấm, đe dọa, ghê tởm, rùng, nham hiểm, nghiệt ngã, đá, đóng băng, cấm, proscribe, debar, loại trừ, thanh, không cho phép, đóng, ngăn chặn, ngoài vòng pháp luật, kiên trì, xay, drudge, thực hiện, thúc đẩy, quảng cáo, công bố công khai, phun, đẩy, khen ngợi, biện hộ, trò chuyện, đóng, con dấu, stopper, stopple, chặn, cork, nắp,

Cắm Trái nghĩa