Hiệu ứng Tham khảo


Hiệu Ứng Tham khảo Danh Từ hình thức

  • hàng hóa, tài sản, đồ đạc, bất động sản, movables, chattels, bẫy, giữ hành.
Hiệu ứng Liên kết từ đồng nghĩa: hàng hóa, tài sản, đồ đạc, bất động sản, bẫy, giữ hành,