Liên Lạc Tham khảo


Liên Lạc Tham khảo Danh Từ hình thức

 • amour, vụ, lãng mạn, âm mưu, flirtation, cuộc chinh phục, phiêu lưu, dalliance.
 • cảm giác, cảm thấy, taction, tactility, palpability.
 • cảm thấy, kết cấu, chất lượng, nhân vật, thiên nhiên, bất động sản, cảm giác, thuộc tính.
 • cuộc họp, va chạm, union, giao lộ, thời điểm, chạm, chạm vào.
 • flair, tình cảm, phương pháp tiếp cận, phong cách, cách, chất lượng, sự đánh giá cao, sự hiểu biết, đánh dấu.
 • gần, hiệp hội, gần gũi, kết nối, thông tin liên lạc, hai, mối quan hệ.
 • theo dõi, dấu gạch ngang, gợi ý, bóng râm, hơi thở, soupçon, twinge, thả, whiff, jot, tại chỗ.
 • trái phiếu, liên minh, interrelationship, hiệp hội, kết nối, khớp nối, liên kết.
 • xử lý, liên lạc, thao tác, tác động, impingement, giao tiếp, thời điểm, hai, áp lực.

Liên Lạc Tham khảo Động Từ hình thức

 • abut, biên giới trên, adjoin, đến, tiếp cận, tham gia, hãy liên hệ với người hàng xóm, đáp ứng.
 • ảnh hưởng đến, di chuyển, gây ấn tượng với, ảnh hưởng, sway, tấn công, truyền cảm hứng, hộp, khuấy, tan chảy.
 • cảm thấy xử lý, liên hệ, ngón tay, palpate, chân, thăm dò, mát-xa, chà, báo chí, mò đi ra.
 • giao tiếp với phương pháp tiếp cận, xem, đáp ứng, đạt được, tìm kiếm, tìm ra.
 • khai thác, nhấn, tấn công, impinge, lướt, ăn cỏ, rap, vỗ nhẹ, slap, mẹo.
 • liên lạc, đáp ứng, ăn cỏ, impinge, bàn chải, cạo, trượt.
 • mối quan tâm quan tâm, liên quan đến, ảnh hưởng đến, chịu ngày, áp dụng cho, phải làm gì với.
 • tham gia, liên kết, kết nối, abut, liên lạc, adjoin.
 • truyền đạt, truyền tải, cung cấp cho, thấm nhuần, gửi.
 • tuyên bố, tiết lộ, cho biết, thông báo.
Liên Lạc Liên kết từ đồng nghĩa: amour, vụ, lãng mạn, âm mưu, flirtation, cuộc chinh phục, dalliance, cảm giác, cảm thấy, cảm thấy, kết cấu, chất lượng, nhân vật, thiên nhiên, bất động sản, cảm giác, thuộc tính, va chạm, thời điểm, chạm, chạm vào, flair, tình cảm, phương pháp tiếp cận, phong cách, cách, chất lượng, sự đánh giá cao, sự hiểu biết, đánh dấu, gần, hiệp hội, gần gũi, kết nối, hai, mối quan hệ, theo dõi, dấu gạch ngang, gợi ý, hơi thở, twinge, thả, whiff, tại chỗ, trái phiếu, liên minh, hiệp hội, kết nối, liên kết, xử lý, liên lạc, thao tác, tác động, giao tiếp, thời điểm, hai, áp lực, adjoin, đến, tiếp cận, tham gia, đáp ứng, ảnh hưởng đến, di chuyển, gây ấn tượng với, ảnh hưởng, sway, tấn công, truyền cảm hứng, hộp, khuấy, tan chảy, ngón tay, palpate, chân, thăm dò, mát-xa, chà, báo chí, mò đi ra, xem, đáp ứng, đạt được, tìm kiếm, khai thác, nhấn, tấn công, impinge, lướt, ăn cỏ, rap, vỗ nhẹ, slap, mẹo, liên lạc, đáp ứng, ăn cỏ, impinge, bàn chải, cạo, trượt, liên quan đến, ảnh hưởng đến, tham gia, liên kết, kết nối, liên lạc, adjoin, truyền tải, cung cấp cho, thấm nhuần, gửi, tuyên bố, tiết lộ, cho biết, thông báo,

Liên Lạc Trái nghĩa