Mực Tham khảo


Mục Tham khảo Danh Từ hình thức

  • bài viết mục nhập, chi tiết, đặc biệt, đơn vị, yếu tố, tính năng, đoạn, ví dụ, mẫu.

Mực Tham khảo Động Từ hình thức

  • spurt, máy bay phản lực dòng, phun ra, phun, đẩy, bắn, rắc, xả, giật gân, vòi hoa sen.
Mực Liên kết từ đồng nghĩa: chi tiết, đặc biệt, đơn vị, yếu tố, tính năng, đoạn, ví dụ, mẫu, phun ra, phun, đẩy, bắn, rắc, xả, giật gân, vòi hoa sen,