Phát Sóng Tham khảo


Phát Sóng Tham khảo Động Từ hình thức

  • phổ biến lây lan, khuếch tán, lưu hành, ban hành, tuyên truyền, làm cho công chúng, công bố công khai, báo cáo, tuyên bố, thông báo, xuất bản, quảng cáo, hawk, bandy.
Phát Sóng Liên kết từ đồng nghĩa: khuếch tán, ban hành, tuyên truyền, công bố công khai, báo cáo, tuyên bố, thông báo, xuất bản, quảng cáo, bandy,