Tâm Sự Tham khảo


Tâm Sự Tham khảo Động Từ hình thức

  • giao phó, depute, cam kết, chnd, khen, người đại diện, tin tưởng.
  • tiết lộ, tip off, cho biết, thì thầm, thở, thông báo, thú nhận.
Tâm Sự Liên kết từ đồng nghĩa: depute, cam kết, chnd, khen, người đại diện, tin tưởng, tiết lộ, tip off, cho biết, thì thầm, thở, thông báo, thú nhận,