Tiếp Nhận Tham khảo


Tiếp Nhận Tham khảo Danh Từ hình thức

  • chào mừng, công nhận, lời chào, thừa nhận, phản ứng, giải trí, chấp nhận.

Tiếp Nhận Tham khảo Tính Từ hình thức

  • mở, đáp ứng, hiếu khách, có thể truy cập dễ tiếp cận, thân thiện, amenable, linh hoạt, khoan dung, thuận lợi, nghiêng.
Tiếp Nhận Liên kết từ đồng nghĩa: chào mừng, công nhận, lời chào, thừa nhận, phản ứng, giải trí, chấp nhận, mở, đáp ứng, hiếu khách, thân thiện, amenable, linh hoạt, khoan dung, thuận lợi, nghiêng,

Tiếp Nhận Trái nghĩa