Percipient Tham khảo


Percipient Tham khảo Tính Từ hình thức

  • sâu sắc.
Percipient Liên kết từ đồng nghĩa: sâu sắc,