Sprinkling Tham khảo


Sprinkling Tham khảo Danh Từ hình thức

  • sự hiểu biết sơ.
Sprinkling Liên kết từ đồng nghĩa: sự hiểu biết sơ,