Ác Tính Trái nghĩa


Ác Tính Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • có lợi, thuận lợi làm hài lòng, hiệu quả, hợp vệ sinh.
  • lành tính vô hại, không hoạt động.

Ác Tính Tham khảo