Ái Trái nghĩa


Ái Tham khảo Danh Từ hình thức

  • không thể giư.
  • licentiousness, carnality, dư thừa, tản, thói dâm đảng, lechery.

Ái Tham khảo