Ám Ảnh Trái nghĩa


Ám Ảnh Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • thu hút, nghiện, hương vị theo sở thích, thưởng thức, tình yêu.

Ám Ảnh Tham khảo