Ân Cần Trái nghĩa


Ân Cần Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • inconsiderate, suy nghi unfeeling, không lưu ý, khắc nghiệt, không tốt.

Ân Cần Tham khảo