Ân Hận Trái nghĩa


Ân Hận Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • hài lòng, self-satisfied, self-congratulatory, smug, tự mãn, thách thức.

Ân Hận Tham khảo