Ăn Trái nghĩa


Ẩn Tham khảo Danh Từ hình thức

  • cởi mở, công khai overtness, phô trương.

Ẩn Tham khảo Tính Từ hình thức

  • tiếp xúc, công khai mở, rõ ràng, tiết lộ, aboveboard.

Ăn Tham khảo Động Từ hình thức

  • cởi quần áo, disrobe, tách, hồ off, nhà kho, doff.
  • hiển thị, tiết lộ, lộ, khám phá.
  • nôn mửa, phun, ném lên, nôn, trục xuất.

Ăn Tham khảo