Accursed Trái nghĩa


Accursed Tham khảo Tính Từ hình thức

  • may mắn, hy vọng.

Accursed Tham khảo