Ai Đó Trái nghĩa


Ai Đó Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • không ai, mật mã, không có gì, nonentity, zero.

Ai Đó Tham khảo