Aimless Trái nghĩa


Aimless Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • có mục đích cố ý, mệnh, bất hạnh.

Aimless Tham khảo