Air Trái nghĩa


Air Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • đơn giản, ngay thẳng, tự phát, matter-of-factness, naturalness động.

Air Tham khảo