Airless Trái nghĩa


Airless Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • thông gió, thoáng mát, tươi và mát mẻ.

Airless Tham khảo