Alacrity Trái nghĩa


Alacrity Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • không ưa, unwillingness miễn cưỡng, chán ghét.
  • trì hoãn sự trì hoãn, sluggishness, torpidity.

Alacrity Tham khảo