Allay Trái nghĩa


Allay Trái nghĩa Động Từ hình thức

  • tăng cường, làm trầm trọng thêm, làm trầm trọng thêm nâng cao, kích thích.

Allay Tham khảo