Aloof Trái nghĩa


Aloof Tham khảo Tính Từ hình thức

  • ấm áp, thân thiện, nhiệt tình, tham gia.

Aloof Tham khảo