Altercation Trái nghĩa


Altercation Tham khảo Danh Từ hình thức

  • thỏa thuận hòa hợp, khả năng tương thích, sự tranh đua,.

Altercation Tham khảo