Amalgamate Trái nghĩa


Amalgamate Tham khảo Động Từ hình thức

  • riêng biệt, phân chia phần, tách, tan rã.

Amalgamate Tham khảo