Amalgamate Trái nghĩa


Amalgamate Trái nghĩa Động Từ hình thức

  • riêng biệt, phân chia phần, tách, tan rã.

Amalgamate Tham khảo