Amateurish Trái nghĩa


Amateurish Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • chuyên nghiệp, lành nghề có thẩm quyền, chuyên gia, đánh bóng, đã hoàn thành.

Amateurish Tham khảo