Ambivalence Trái nghĩa


Ambivalence Tham khảo Danh Từ hình thức

  • xác định, single-minded-ness, chắc chắn, quyết định sự tin chắc, đảm bảo, niềm tin.

Ambivalence Tham khảo