Ambivalent Trái nghĩa


Ambivalent Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • rõ ràng, giải quyết, giải quyết rõ ràng, quyết định.

Ambivalent Tham khảo