Amelioration Trái nghĩa


Amelioration Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • bị hư hại, xấu đi, suy đồi, hồi qui, từ chối, pejoration.

Amelioration Tham khảo