Amenable Trái nghĩa


Amenable Tham khảo Tính Từ hình thức

  • vật liệu chịu lửa, bướng bỉnh balky, không.

Amenable Tham khảo