American Trái nghĩa


American Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • yên tâm genial, làm dịu, dễ chịu, dễ chịu và nhẹ nhàng.

American Tham khảo