Amiss Trái nghĩa


Amiss Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • chấp nhận được, tất cả phải, trong hình dạng tốt.

Amiss Tham khảo