Ác Là Tham khảoÁc Là Tham khảo Danh Từ hình thức

  • tin đồn.

Ác Là Liên kết từ đồng nghĩa: tin đồn,