êm ái Tham khảo


Êm Ái Tham khảo Tính Từ hình thức

  • mịn.
êm ái Liên kết từ đồng nghĩa: mịn,