A-okay Tham khảo


A-Okay Tham khảo Tính Từ hình thức

  • tuyệt vời.
A-okay Liên kết từ đồng nghĩa: tuyệt vời,