A-okay Tham khảoA-Okay Tham khảo Tính Từ hình thức

  • tuyệt vời.

A-okay Liên kết từ đồng nghĩa: tuyệt vời,