Acquiesce Tham khảoAcquiesce Tham khảo Động Từ hình thức

  • đồng ý, tán, tuân thủ assent, tham gia, gửi, năng suất, thừa nhận, phù hợp, cấp, nhượng bộ, cung cấp cho trong.

Acquiesce Liên kết từ đồng nghĩa: đồng ý, tán, tham gia, gửi, năng suất, thừa nhận, phù hợp, cấp,