Acquiescent Tham khảo


Acquiescent Tham khảo Tính Từ hình thức

  • vâng lời.
Acquiescent Liên kết từ đồng nghĩa: vâng lời,