Acquiescent Tham khảoAcquiescent Tham khảo Tính Từ hình thức

  • vâng lời.

Acquiescent Liên kết từ đồng nghĩa: vâng lời,