Acquirement Tham khảo


Acquirement Tham khảo Danh Từ hình thức

  • kỹ năng, đào tạo, giáo dục, đạt được hoàn thành, thành tích, trình độ chuyên môn, giác ngộ, học tập, thông tin.
Acquirement Liên kết từ đồng nghĩa: kỹ năng, đào tạo, giáo dục, trình độ chuyên môn, giác ngộ, học tập, thông tin,