Acquit Tham khảo


Acquit Tham khảo Động Từ hình thức

  • rõ ràng, miễn phí, exculpate miễn tội, absolve, binh vực, xả, nộp, reprieve, tha thứ.
  • unburden, giảm giải phóng, tha, cho, miễn trừ.
Acquit Liên kết từ đồng nghĩa: rõ ràng, miễn phí, binh vực, xả, nộp, tha thứ, unburden, tha, cho,