Acrid Tham khảoAcrid Tham khảo Tính Từ hình thức

  • axit.
  • sắc nét, cay đắng, đốt, khói và hăng, chua cay, cắn, kích thích.

Acrid Liên kết từ đồng nghĩa: axit, sắc nét, đốt, cắn, kích thích,