Ad-lib Tham khảo


Ad-Lib Tham khảo Động Từ hình thức

  • improvise.
Ad-lib Liên kết từ đồng nghĩa: improvise,