Ad-lib Tham khảoAd-Lib Tham khảo Động Từ hình thức

  • improvise.

Ad-lib Liên kết từ đồng nghĩa: improvise,