Adage Tham khảo


Adage Tham khảo Danh Từ hình thức

  • câu tục ngữ, nói rằng, aphorism, phương châm, trí tuệ dân gian, maxim truism, phổ biến, bromua, cũ thấy.
Adage Liên kết từ đồng nghĩa: aphorism, phương châm, phổ biến, bromua,