Adjoin Tham khảoAdjoin Tham khảo Động Từ hình thức

  • biên giới.

Adjoin Liên kết từ đồng nghĩa: biên giới,