Adjoin Tham khảo


Adjoin Tham khảo Động Từ hình thức

  • biên giới.
Adjoin Liên kết từ đồng nghĩa: biên giới,