Adjure Tham khảo


Adjure Tham khảo Động Từ hình thức

  • nỉ.
Adjure Liên kết từ đồng nghĩa: nỉ,