Adjure Tham khảoAdjure Tham khảo Động Từ hình thức

  • nỉ.

Adjure Liên kết từ đồng nghĩa: nỉ,