Admittance Tham khảoAdmittance Tham khảo Danh Từ hình thức

  • lối vào.

Admittance Liên kết từ đồng nghĩa: lối vào,