Admittance Tham khảo


Admittance Tham khảo Danh Từ hình thức

  • lối vào.
Admittance Liên kết từ đồng nghĩa: lối vào,