Admix Tham khảoAdmix Tham khảo Động Từ hình thức

  • kết hợp.

Admix Liên kết từ đồng nghĩa: kết hợp,