Admonish Tham khảo


Admonish Tham khảo Động Từ hình thức

  • cảnh báo, thận trọng, hay trước, tư vấn, apprise, làm cho nhận thức, tip off.
  • scold reprove, chastise, chide, khiển trách, berate, từ chối, quở trách, kiểm duyệt, giảng dạy, có nhiệm vụ, nhai.
Admonish Liên kết từ đồng nghĩa: cảnh báo, thận trọng, tư vấn, apprise, tip off, chastise, chide, khiển trách, berate, từ chối, kiểm duyệt, giảng dạy, nhai,