Adonis Tham khảo


Adonis Tham khảo Danh Từ hình thức

  • thiên chúa, thiên chúa tiếng hy lạp, apollo, charmer, ông người đàn ông, thần tượng buổi sáng, người xem.
Adonis Liên kết từ đồng nghĩa: thiên chúa, apollo,